I. Zasady dotyczące zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na kolejny okres.

Umowę najmu socjalnego lokalu można po upływie oznaczonego w niej czasu przedłużyć na następny okres, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy tj. nie posiada tytułu prawnego do lokalu i uzyskuje wraz z członkami gospodarstwa domowego dochody nie przekraczające wysokości uprawniającej do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu określonej w uchwale rady gminy, tj. dochód na jednego członka jego gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu na kolejny okres nie przekracza:

1) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 120% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

3) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie w 4 i więcej osobowym.

 W razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającą zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu od dnia ustania najmu do czasu opróżnienia takiego lokalu, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego zobowiązane są uiszczać odszkodowanie za zajmowanie lokalu.

 Jednakże z osobą, która na skutek niespełnienia kryteriów dochodowych określonych utraciła możliwość przedłużenia umowy najmu socjalnego lokalu na następny okres, może zostać zawarta umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony, jeżeli spełnia ona następujące kryteria:

1) jest członkiem wspólnoty samorządowej Gminy,

2) średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nie przekracza:

a) 270% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

b) 250% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

c) 220% najniższej emerytury w gospodarstwie 4 i więcej osobowym.

 II.  Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i weryfikowane. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14. dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale, rozpatrywane są negatywnie. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku wydawane jest pisemne skierowanie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu na kolejny okres.

III. Dokumenty do pobrania

1) wniosek o przedłużenie na kolejny okres umowy najmu socjalnego lokalu,

2) deklaracja o wysokości dochodów,

3) oświadczenie o stanie majątkowym.

 IV.  Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.).

Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165 oraz z 2022 r. poz. 433). 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

 • Wniosek o przedłużenie na kolejny okres umowy najmu socjalnego lokalu
  447 KB
 • Deklaracja o wysokości dochodów
  363 KB
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
  349 KB
 • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
  202 KB