I. Zasady dotyczące obniżek czynszów

Z wnioskiem o obniżkę czynszu ze względu na niskie dochody mogą występować najemcy lub podnajemcy lokali, z którymi zawarto umowę najmu lub podnajmu na czas nieoznaczony.

 W przypadku, gdy wysokość dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1) 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 80% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

3) 70% najniższej emerytury w gospodarstwie w 4 i więcej osobowym,

- na wniosek najemcy stosuje się obniżkę czynszu lokalu wynajętego na czas nieoznaczony o 5%.

 W przypadku, gdy wysokość dochodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

1) 50% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;

2) 40% najniższej emerytury w gospodarstwie 2-3 osobowym;

3) 30% najniższej emerytury w gospodarstwie w 4 i więcej osobowym,

- na wniosek najemcy stosuje się obniżkę czynszu lokalu wynajętego na czas nieoznaczony o 10%.

 Obniżki czynszu nie stosuje się do najemcy lub podnajemcy, który:

1) w dniu złożenia wniosku o zastosowanie obniżki zalega z opłatami za używanie lokalu, chyba że zaległość ta została przez wynajmującego rozłożona na raty lub wynajmujący odroczył termin jej spłaty, a najemca lub podnajemca dokonuje spłat zaległości w określonych przez wynajmującego terminach;

2) pobiera dodatek mieszkaniowy;

3) podnajmuje osobom trzecim w całości lub części lokal mieszkalny;

4) otrzymał wypowiedzenie umowy najmu lub podnajmu lokalu.

 Najemcy lub podnajemcy tracą prawo do przyznanej obniżki czynszu w przypadku utraty tytułu prawnego do lokalu.

 Na skutek udzielonej obniżki czynsz w wynajmowanym lokalu nie może być niższy od czynszu za najem socjalny lokalu o powierzchni użytkowej odpowiadającej powierzchni użytkowej lokalu, którego dotyczy obniżka czynszu.

 II.  Sposób załatwienia sprawy:

Najemca lub podnajemca ubiegający się o obniżkę czynszu jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku o jej przyznanie wraz z deklaracją o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i weryfikowane. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14. dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale, rozpatrywane są negatywnie.

III. Dokumenty do pobrania

Do pisemnego wniosku o obniżkę czynszu należy załączyć deklarację o wysokości dochodów.                                                          

IV. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 611 z późn. zm.).

Uchwała Nr XXXIII/345/21 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karlino na lata 2021-2026 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego  z 2021 r. poz. 2257).

Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165 oraz z 2022 r. poz. 433). 

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 

  • Deklaracja o wysokości dochodów
    363 KB
  • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
    202 KB