I. Zasady wynajmowania i podnajmowania lokali na czas trwania stosunku pracy lub pełnienia służby

1. Gmina Karlino wynajmuje i podnajmuje lokale mieszkalne na czas trwania stosunku pracy.

2. O najem/podnajem lokalu na czas trwania stosunku pracy może ubiegać się osoba, która:

1) nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy Karlino lub miejscowości pobliskiej (miejscowości położonej w powiecie białogardzkim lub powiecie graniczącym z tym powiatem),

2) osiąga średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowy najmu nieprzekraczający:

a) 270 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

b) 250 % najniższej emerytury w gospodarstwie 2 – 3 osobowym,

c) 220 % najniższej emerytury w gospodarstwie 4 i więcej osobowym,

oraz spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

1) jest zatrudniona przez Gminę, jej jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, gminne osoby prawne lub spółki prawa handlowego utworzone z udziałem Gminy i posiada pożądane kwalifikacje zawodowe;

2) świadczy pracę na terenie gminy Karlino i jest zatrudniona przez pracodawcę innego niż wymienieni w pkt 1 oraz posiada pożądane dla danego pracodawcy kwalifikacje zawodowe;

3) pełni służbę w jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników służb lub straży powiatu białogardzkiego i wykonuje zadania służbowe także na terenie gminy Karlino - w tym przypadku umowę najmu lub podnajmu lokalu zawiera się na czas pełnienia służby w danej jednostce.

Do wniosku o najem (podnajem) lokalu na czas trwania stosunku pracy konieczne jest załączenie wniosku pracodawcy o przydział lokalu dla pracownika wraz z uzasadnieniem.

Do wniosku o najem (podnajem) lokalu na czas pełnienia służby w danej jednostce konieczne jest załączenie wniosku kierownika służby lub straży o przydział lokalu dla podwładnego wraz z uzasadnieniem.

II. Sposób załatwiania sprawy

Wnioski przyjmowane są w biurze podawczym, pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Karlinie przy Placu Jana Pawła II 6. Wnioski można również składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Karlinie poprzez stronę bip.karlino.pl. Składane wnioski są rejestrowane według kolejności wpływu i wstępnie weryfikowane. W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny lub nie zostały złożone wszystkie dokumenty, jakie powinny być dołączone do wniosku, wyznacza się dodatkowy 14. dniowy termin na ich uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Wnioski, które nie spełniają kryteriów określonych w uchwale, rozpatrywane są negatywnie. Na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków oraz pozytywnie zweryfikowanych aktualizacji wniosków osób wezwanych do aktualizacji, opracowuje się projekt wykazu osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu na czas trwania stosunku pracy/pełnienia służby, który przedkłada się do zaopiniowania Komisji. Burmistrz zatwierdza projekt wykazu i podaje go do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz umieszczenie na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 7 dni, w tym okresie można wnosić uwagi do projektu wykazu. Po rozpatrzeniu ewentualnych uwag i zatwierdzeniu wykaz podaje się je do publicznej wiadomości w sposób wskazany powyżej. Wykaz podlegają aktualizacji. Wnioskodawcę zawiadamia się na piśmie o spełnianiu kryteriów niezbędnych do ubiegania się o lokal z zasobu Gminy i umieszczeniu go w wykazie lub o niespełnianiu tych kryteriów i odmowie umieszczenia w wykazie, uzasadniając jednocześnie przyczynę odmowy. Decyzję o przydziale lokalu na czas trwania stosunku pracy/pełnienia służby osobie wykazu podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się z propozycją Komisji. Wskazaną osobę wzywa się do złożenia aktualizacji danych zawartych we wniosku o najem lokalu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku niezłożenia aktualizacji wniosku w terminie Burmistrz typuje do najmu lokalu inną osobę. W przypadku niespełnienia przez wskazaną osobę określonych w uchwale kryteriów do najmu/podnajmu lokalu na czas trwania stosunku pracy/pełnienia służby, osoba ta podlega skreśleniu z wykazu, natomiast w przypadku pozytywnie zweryfikowanej aktualizacji wniosku i wydzieleniu przez Radę Miejską lokalu do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy (na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy) dla wskazanej osoby Burmistrz wydaje pisemne skierowanie do zawarcia umowy najmu/podnajmu lokalu na czas trwania stosunku pracy.

III. Dokumenty do pobrania

-WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LUB PODNAJMU LOKALU Z ZASOBU GMINY KARLINO.

IV. Podstawa prawna

1 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1182 z późn. zm.),

2 Uchwała nr XVII/161/19 Rady Miejskiej w Karlinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karlino (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 164 i 165 oraz z 2022 r. poz. 433).

Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można telefonicznie pod nr telefonu 535 261 121 lub poprzez kontakt osobisty w pokoju nr 15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.

 • WNIOSEK/AKTUALIZACJA WNIOSKU o najem lub podnajem lokalu
  644 KB
 • Załącznik nr 1: Deklaracja o dochodach.
  363 KB
 • Załącznik nr 2: Oświadczenie o stanie majątkowym.
  413 KB
 • Załącznik nr 3: Wniosek o przydział lokalu na czas trwania stosunku pracy lub pełnienia służby.
  244 KB
 • FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA O DOCHODACH - w celu ułatwienia ustalenia wysokości dochodu z tytułu wynagrodzenia jaki należy wpisać w deklaracji o wysokości dochodów
  202 KB