INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

 

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie z dnia 24 września 2010 r.  o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2022 r. Nr 1191 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego w formie pisemnej (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka). Formularz w formie dokumentu elektronicznego
 2. Tytuł prawny do lokalu – w oryginale, którym może być: umowa cywilno – prawna, wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu, decyzja o przydziale lokalu, umowa najmu, w przypadku dziedziczenia – dodatkowo prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia.
 3. Aktualny dowód osobisty lub paszport.
 4. Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do zameldowania – przykładowy wzór upoważnienia w załącznikach.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Załatwienie sprawy meldunkowej następuje bezzwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i po złożeniu poprawnie wypełnionego formularza meldunkowego.

 Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Karlinie       

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Pokój Nr 10 tel. 535373604

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Jeśli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to jesteś zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 2. Czynność zameldowania dokonuje się osobiście w formie pisemnej, na formularzu, w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje lub w formie dokumentu elektronicznego pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
 3. Dzieci i osoby ubezwłasnowolnione obowiązek meldunkowy wykonuje ich przedstawiciel ustawowy opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz.775), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 5. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 6. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w miejscu zameldowania.
 7. Jeśli zmieniasz miejsce pobytu stałego nie musisz wymeldowywać się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania możesz dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego.
 8. Jeśli dokonujesz zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie dokumentu elektronicznego, dołącz do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz.775 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r.  zmieniające  rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 930 ze zm.).

Organem odwoławczym jest wojewoda Zachodniopomorski w Szczecinie, za pośrednictwem  Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 • Zgłoszenie pobytu stałego.
  414 KB
 • Zgłoszenie pobytu czasowego.
  399 KB
 • Pełnomocnictwo.
  245 KB