Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców

PODSTAWA PRAWNA

Na podstawie art. 45 ust. 2  ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U.  z 2022 z. poz. 1191 ze zm.)organy prowadzące rejestr PESEL oraz rejestry mieszkańców ,na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych danych dotyczących tej osoby.

Zaświadczenie w zależności od żądania wnioskodawcy jest przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

1.      Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia.

2.      Dowód osobisty lub paszport,

3.      Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia i złożenia dokumentu pełnomocnictwa; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

4.      Ważny dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach –inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości).

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek o zaświadczenie składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Jeśli sprawę załatwiasz przez pełnomocnika, to pełnomocnik musi pokazać swój dowód osobisty lub paszport (nie musi mieć Twojego dowodu lub paszportu) oraz pisemne upoważnienie do uzyskania zaświadczenia.

OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia –17 zł

Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

 

Opłaty skarbowej należy dokonać:

Opłatę wnosi się do kasy tut. Urzędu pok. Nr 5 lub na rachunek bankowy Gmina Karlino w Banku Spółdzielczym w Białogardzie oddział w Białogardzie:

SGB 23 8562 0007 0020 0064 2000 0690

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.  

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Urząd Miejski w Karlinie       

ul. Plac Jana Pawła II 6

78-230 Karlino

Pokój Nr 10 tel. 535373604

 

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2021 r. Nr 1191 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 poz. 775)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.).