• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
    441 KB

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania

Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniaWymagane dokumenty :
1) Wniosek na formularzu dostępnym w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój nr 3.

2) 2 egz. mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 /na jednym egz. propozycja zagospodarowania/ .

Opłaty :
Opłata skarbowa:
Od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu : Załącznik do Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2020.1546 t.j. z późn. zm.) 598 zł,

Nie podlegają opłacie skarbowej decyzje wydane na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu . Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe art.7 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz.U.2020.1546 t.j. z późn.zm.).

Miejsce złożenia dokumentów :
Biuro podawcze Urzędu Miejskiego - pokój nr 1,2

Termin i sposób załatwienia sprawy ;
1. Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
2. Decyzja – ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza  Karlina w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Jednostka odpowiedzialna :
Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - pokój nr 3

tel. 3119548, 3119515


Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021.741 z późn.zm.).