WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA TERENIE GMINY KARLINO

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Burmistrz Karlina dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.

Do wniosku dołącza się:

1)      w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

2)      oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;

3)      oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4)      w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)      zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki.

6)      dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka (do wglądu);

7)      w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu)

8)      dowód dokonania opłaty (do wglądu lub dołączona do wniosku kopia)

 

OPŁATY

1)      Postępowanie podlega opłacie w wysokości  2,5% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

2)      Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

3)      Wpłatę należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Karlinie: Bank Spółdzielczy w Białogardzie 23 8562 0007 0020 0064 2000 0690. Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

4)      Wpłat można dokonywać także w kasie Urzędu Miejskiego w Karlinie w godz. 7,00 -14,00 (pokój nr 5).

5)      Dowód dokonania opłaty należy udostępnić do wglądu podczas składania wniosku lub dołączyć jego kopię.

 

 

MIEJSC ZŁOŻENIA WNIOSKU

Biuro ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Obsługi Administracyjnej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, parter, pok. 3, w godzinach od 7.00-15.00.

 

 

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

1)      Burmistrz Karlina wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, zawierające następujące dane:

a.        nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

b.        datę i numer wpisu do rejestru;

c.         formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

d.        nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

e.        miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

2)      Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

3)      Podmiot wpisany do Rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego Rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach stanowiących załączniki do wniosku wymaganych przy rejestracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmian;

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Referat Promocji i Rozwoju Gospodarczego – stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, tel. 535-149-403, e-mail: n.skibinska@karlino.pl

 

TRYB ODWOŁAWCZY

1)      W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2)      Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli:

­        podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

­        wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

3)      Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku:- złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;

­        nie usunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;

­        przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których mowa w pkt. 5, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.

 

PODSTAWA PRAWNA

1)      Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2023 r. poz. 204 z późn. zm.)

2)      Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. 2019 r. poz. 72 z późn. zm.)

3)      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

4)      Uchwała Nr XXII/215/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 31 maja 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

 • Oświadczenie o niekaralności
  28 KB
 • Oświadczenie o posiadaniu nr Regon, NIP
  28 KB
 • Oświadczenie o warunkach lokalowych i sanitarnych
  29 KB
 • Wniosek
  61 KB