4/10 - w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru Wykonawcy robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn.: „ Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej.”