78/09 - w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w obr. 004 miasta Karlino oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 357.