48/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro wykonawcy „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez realizację kursów języka niemieckiego”