45/06

 

 

 

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej, która dokona wyboru w drodze przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60000 euro wykonawcy zadania „Budowa boksu garażowego dla samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu przyległego do remizy OSP w Karlinie”