XXX/09

 

 

 

 

 

Protokół Nr XXX/09

z sesji Rady Miejskiej w Karlinie odbytej

w dniu 27 stycznia 2009 roku