Wykonanie budżetu za I kwartał 2008 r.

                                           Zarządzenie Nr  23/08

Burmistrza Miasta i Gminy w Karlinie

z dnia  29 kwietnia 2008r.

 

 

w sprawie informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Karlinie             za I kwartał 2008r.

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych         (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1

 

Podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Miasta i Gminy w Karlinie za I  kwartał 2008r. obejmujące:

1)      Dochody

-         plan                                 30.386.051,00 zł      

-         wykonanie                        6.940.801,84 zł

% wykonania                            22,84

2)      Wydatki

-         plan                                  29.444.729,31 zł

-         wykonanie                         8.463.067,59 zł

% wykonania                             28,74

3)      Wynik finansowy

-         plan (nadwyżka)                   941.321,69 zł                            

-         wykonanie (deficyt)           1.522.265,75 zł 

 

                                                     § 2

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w :

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej

2)      w gazecie samorządowej „ Wieści z Karlina”

3)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Karlino

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z datą podpisania.