otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” na terenie gminy Karlino – w formie wsparcia.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/385/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada2009 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Karlinoz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, art. 11 ust.1 pkt 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96. poz. 873 ze zm.), uchwałyNr XLIII/387/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie              przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta  i Gminy Karlino na rok 2010,  oraz art.17 ust.1 pkt 12 i art.71 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz.1362 ze zm.).

          Burmistrz Karlina

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2010r. z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego” na terenie gminy Karlino – w formie wsparcia.

Rodzaj zadania:

Zadanie obejmuje prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego,o których mowa w art. 71 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w miejscowości Karlino oraz  w świetlicach wiejskich  w sołectwach: Karścino, Mierzyn i Lubiechowo, zadaniem których będzie:

-     pomoc w nauce,

-     organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań,

-     pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych i osobistych,

-     praca wychowawcza i socjalną w celu kształcenia pożądanych postaw,

-     pomoc socjalna w postaci zapewnienia 1 posiłku dziennie,

-     współpraca z rodziną i szkołą.

 

Warunki realizacji zadania:

 

Placówka powinna być czynna od poniedziałku do piątku, co najmniej przez cztery godziny dydaktyczne. Kadra sprawująca opiekę nad dziećmi powinna posiadać odpowiednie przygotowanie do pracy w zakresie pracy z dziećmi, w tym z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Wysokość dofinansowania zadania – 35.000zł

w tym:

- prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego na terenie miasta Karlina – 15.000zł

- prowadzenie  Placówek na terenie sołectw Karścino, Mierzyn, Lubiechowo – 20.000zł (łącznie)

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania tego samego rodzaju:

            -  w roku 2007 wynosiła 13.000 

            -  w roku 2008 wynosiła 13.000

            -  w roku 2009 wynosiła 15.000

 

 

Oferta powinna zawierać w szczególności:


1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,

2)  termin i miejsce realizacji zadania,

3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

4) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie

    zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych

    źródeł.

 

Warunki konkursu:

 

1. Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać organizacje pozarządowe, w tym fundacje   i stowarzyszenia, osoby prawne  i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP i innych kościołów i związków wyznaniowych (wg art.3 ust. 3 ustawy zdania 24. kwietnia 2004r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, realizujące zadania z obszaru profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rozwoju sportu  i rekreacji.

2. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra   Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy  o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r.,  Nr 264, poz. 2207).

3. Do oferty należy dołączyć:

1)      aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego i prowadzonej przez niego działalności (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego),

2)      potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu,

3)      oświadczenie o niedziałaniu w celu osiągnięcia zysku,

4)      sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub

w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

 4. Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Miejskiego w Karlinie   

     http:\\bip.karlino.plorazw pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w  Karlinie, ul. Plac Jana   PawłaII 6.

5. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Burmistrzem Karlina a podmiotem, którego oferta zostanie

wybrana.

 

   Ogólne warunki realizacji zadania publicznego:


1.    Realizacja zleconego zadania następuje po zawarciu umowy

2.    Warunkiem zawarcia umowy jest:

a)    akceptacja przez strony postanowień umowy,

b)    dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu projektu, w przypadku dotacji

       w wysokości innej niż wnioskowana,

c)    otwarcie odrębnego rachunku bankowego dla przyznanej dotacji.

 

 

 

 

Termin składania ofert:

1. Oferty na realizację wymienionych zadań należy składać w formie pisemnej,

w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem“Konkurs z zakresu opieki społecznej". Oferty należy składać w Sekretariacie

Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, w nieprzekraczalnym terminie do

18.01.2010r. do godz. 15°°.

2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza

Karlina. Rozpatrzenie oferty nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wg poniższych kryteriów:

-         możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie możliwości kadrowych,i rzeczowych oraz dotychczasowe osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

-         wysokość środków finansowych planowanych na realizacje zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł,

-         zakładana liczba uczestników realizowanego zadania.

3. Termin realizacji zadania publicznego ustala się: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010r.

4. Decyzje o wsparciu realizacji zadania z wybranym podmiotem podejmie Burmistrz Karlina     w terminie 7 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie oraz poprzez umieszczenie informacji w biuletynie informacji publicznej gminy Karlino (http:\\bip.karlino.pl).

6. Oferty niekompletne, doręczone lub złożone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego lub pieczęci wpływu w sekretariacie) zostaną odrzucone.

   

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny. Informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Karlinie (pokój nr 4)  lub telefonicznie pod numerem tel. 94 3119509.