Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty

 

 

 

 

 

 

 

OPP – II/04/09 

http:\\bip.karlino.pl

 

 

 

 

 

Ogłoszenie

 

 

 

w sprawie rozpatrzenia oferty z dnia 28.12.2009r. na wsparcie i realizację zadania publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, polegającego na powierzeniu prowadzenia w obiektach gminnych szkół podstawowych, w miejscowościach Karwin, Karścino i Daszewo zespołów wychowania przedszkolnego w 2010 roku.

Wsparcie realizacji zadania polega na nieodpłatnym użyczeniu pomieszczeń niezbędnych do realizacji zadania oraz wsparcia finansowego przekazanego w formie dotacji w kwocie 1.000zł.

Na otwarty konkurs ofert ogłoszony w dniu 27.11.2009 r. publikowany w lokalnej prasie (Głos Koszaliński) oraz umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Karlinie i tablicy ogłoszeń miejscowego Urzędu wpłynęła jedna oferta.

Ofertę złożyło Stowarzyszenie SOS – Wioski Dziecięce w Polsce. Oferta spełniała wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Komisja nie wniosła uwag, w związku z czym oferta została przyjęta.

Przewodniczący Komisji:

Marek Lewandowski