Otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadania publicznego z zakresu opieki społecznej pn. „Powierzenie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej na terenie miasta Karlina”

 

Na podstawie art. 13 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96. poz. 873 ze zm.) oraz ustawy   z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r., Nr 64, poz.593 ze zm.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i realizację zadania publicznego z zakresu opieki społecznej pn. „Powierzenie prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej na terenie miasta Karlina”

 

 

 

Rodzaj zadania:

 

Zadanie obejmuje:

 

  1. pomoc w nauce,
  2. organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań,
  3. pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych i osobistych,
  4. pracę wychowawczą i socjalną w celu kształtowania pożądanych postaw,
  5. zajęcia socjoterapeutyczne,
  6. pomoc socjalna w postaci zapewnienia 1 posiłku dziennie,
  7. stałą współpracę ze szkołą, MGOPS, Sądem i instytucjami pomocniczymi.

 

 Warunki realizacji zadania:

 

1.      Świetlica powinna posiadać odpowiednie warunki do realizowania zadania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r, w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych),

 

2.      Świetlica powinna być czynna od poniedziałku do piątku , co najmniej cztery godziny dydaktyczne. Kadra sprawująca opiekę nad dziećmi powinna posiadać odpowiednie przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie do pracy z zakresie pracy z dziećmi   z rodzin dysfunkcyjnych.

 

Wysokość dofinansowania zadania – 15.000zł

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

 

-         w roku 2007 wynosiła 13.000 zł

 

-         w roku 2008 wynosiła 13.000zł

 

 Oferta powinna zawierać w szczególności:

 

a)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji

 

b)      termin i miejsce realizacji zadania

 

c)      kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania

 

d)      informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł

 

e)     deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Warunki konkursu:

 

1.      Wnioski o dofinansowanie projektu mogą składać organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP i innych kościołów i związków wyznaniowych (wg art.3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy), stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, realizujące zadania   z obszaru profilaktyki i ochrony zdrowia oraz rozwoju sportu i rekreacji.

 

2. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra   Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005r., Nr 264, poz. 2207).

 

3. Wnioski dostępne są na stronie internetowej biuletynu informacyjnego urzędu

 

     http:\\bip.karlino.pl oraz w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6.

 

4. Uruchomienie środków na realizację zadania nastąpi na podstawie umowy zawartej

pomiędzy Gminą Karlino a podmiotem, którego oferta zostanie

wybrana. 

 

Termin składania, tryb i kryteria wyboru ofert.

 

1. Ofertę na realizację wymienionego zadania należy składać w formie pisemnej,

w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą i adresem oferenta, z dopiskiem “Konkurs

- Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej". Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6,

 

     w nieprzekraczalnym terminie do 17.11.2009r., do godz. 15°°.

 

2. Propozycji podziału środków dokona Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza

Miasta i Gminy Karlino. Rozpatrzenie oferty nastąpi w oparciu o art. 15 cytowanej we wstępie ustawy, wg poniższych kryteriów:

 

-         możliwości realizacji zadania przez oferenta, posiadanie możliwości kadrowych,   i rzeczowych oraz dotychczasowe osiągnięcia w realizacji zadań podobnego rodzaju,

 

-         wysokość środków finansowych planowanych na realizacje zadania z uwzględnieniem finansowania z innych źródeł,

 

-         zakładana liczba uczestników realizowanego zadania.

 

3. Zadania powinny być wykonane do 31.12.2009r.

 

4. Decyzje o wsparciu realizacji zadania wybranym podmiotem podejmie Burmistrz Miasta

i Gminy Karlino w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

 

5. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

i umieszczenie informacji w biuletynie informacji publicznej gminy Karlino (http:\\umig.karlino.ibip.pl).

 

6. Oferty niekompletne, doręczone lub złożone po terminie (obowiązuje data stempla pocztowego lub pieczęci wpływu w sekretariacie) zostaną odrzucone.

 

   Zastrzega się prawo swobodnego wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 

 

 

      Waldemar Miśko