• OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KARLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
    20 KB