o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

Karlino 2010-03-25

 

GP. 7331/12-5/10

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

 

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 8/2010 z dnia  25.03.2010 r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej  lokalizowanej  na terenie działek gruntu  nr 76,77, 78, 79, 80, 22/1 w obrębie ewidencyjnym Daszewo w miejscowości Daszewo gmina Karlino,

 

 

 

 

Pouczenie

1.      Z treścią decyzji Nr  8/2010 z dnia 23.03.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

 

2.      Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w UM Karlino, Daszewo

2.        a/a