o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                                                                                                   Karlino 2010-05-25

 

 GP. 7331/39-2/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM STRONY POSTĘPOWANIA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

Budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW z niezbędnymi urządzeniami technicznymi,  drogi dojazdowej dla samochodów ciężarowych wraz z placem manewrowym oraz budowie linii kablowej i napowietrznej 15 kV umożliwiającej odbiór energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej do istniejącej linii napowietrznej nr 112

 

Inwestor:                   Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino

(Wnioskodawca)     

 

 

Lokalizacja:  dz. ewid. nr:  4/11; 5/1; 7/8;  7/10; 7/18 obręb 007 Karlino oraznr :1/11; 29/1; 31/1 i 31/2 obręb 008 Karlino

 

 

 

 

 

 

Pouczenia

 

1.       Z dokumentacją w/w sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15).  Wydział ten przyjmuje również uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, a także udziela wszelkich informacji.

2.       Po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - poprzez obwieszczenie - uważa się je za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, strona internetowa UM Karlino, tablica ogłoszeń UM Karlino

2.        a/a