o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

Karlino, dnia  30.12.2009 r.

 

GP 7331-99-2/09

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie ścieżki rowerowej Karlino - Pobłocie Wielkie po trasie istniejących nasypów kolei wąskotorowej, zlokalizowanej na terenie gminy Karlinona działkach: nr 24/1 obręb Pobłocie Wielkie, nr 210 i 86 obręb Lubiechowo, nr 147/1 i 147/2 obręb Karścino, nr 2/1 i 2/2 obręb Karlino

 

Inwestor: Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

 

 

 

Z dokumentacją przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15). Wydział ten udziela także wszelkich informacji w powyższej sprawie oraz przyjmuje uwagi i wnioski.

 

 

 

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Lubiechowo, Karścino, Pobłocie Wielkie.

2.        a/a