o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Karlino 2010-11-15

GP. 7331/66-2/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z  2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

 

budowie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami w Karlinie ma ulicy Ogrodowej

 

Lokalizacja: dz. ewidencyjne Nr 105/1 m. Karlino obr. 004 Karlino

 

Inwestor:      Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie

 

 

 

 

 

Pouczenia

 

1.     Z dokumentacją w/w sprawy można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15).  Wydział ten przyjmuje również uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie, a także udziela wszelkich informacji.

2.     Po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia - poprzez obwieszczenie - uważa się je za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071  z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

3.     Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) strony postępowania mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

 

 

Sposób publikacji:

1.      Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, strona internetowa UM Karlino, tablice ogłoszeń UM Karlino,

2.      a/a