w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                    Karlino, dnia 12 marca 2009 r.

 

 GP 7331-75-06/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z Syrkowic do Daszewa lokalizowanej  na terenie działek gruntu  nr  24/11, 24/12, 24/13, 24/14, 20/1, 20/9, 20/2, 20/10, 20/3, 20/4, 20/5, 21, 24/16, 20/7, 22, 16/1, 24/19, 24/20, 100/1 w obrębie ewidencyjnym Syrkowie i działek gruntu nr 100/3, 53, 21, 42, 43, 45, 46, 47, 52, 81, 83, 82, 56, 55 w obrębie ewidencyjnym Daszewo gmina Karlino.

 

Inwestor:       Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

                        ul. Ustronie Miejskie 1

                       78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. Sołtys Sołectwa Syrkowice z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Syrkowice na okres 14 dni
  4. Sołtys Sołectwa Daszewo z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Daszewo na okres 14 dni