O zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

 

 

 

 

                        Karlino, 12.01.2009 r.

 

 GP 7624/58-06/08

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez PUiP Redgaz Sp. z o.o., ul. BoWiD 9k, 75-250 Koszalin,

 

 

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

o wydaniu decyzji środowiskowej dla  przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji redukcyjno- pomiarowej gazu w/c wraz z nawanialnią, ciągu zasilania awaryjnego i kotłowni zasilającej podgrzewacze gazu, zlokalizowanego na terenie Mieszalni Gazu Karlino, dz. nr 626/7, obręb Daszewo, miejscowość Karlino.

 

 

 


 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Do wiadomości:

 

1.         tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino

 

2.         strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino