o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino.

 

 

 

 

 

GP 7321-V-38/07/08/09                                                        Karlino, 1września 2009 r.

  

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji

Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 poz.717, z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz.880, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 201, poz.1237, Nr 220, poz.1413) oraz uchwały Rady Miejskiej w Karlinie Nr XII/115/07 z dnia 16 lipca 2007 roku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty- Koszalin, na terenie gminy Karlino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu odbędzie się w dniach :  od 21 września do 21 października 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie, ulica Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 16, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 05 października 2009 roku, o godz. 10.00 w Karlińskim Ośrodku Kultury, ul. Szczecińska6, 78-230 Karlino.

Zgodnie z art.18 ust.1 w/w ustawy każdy to kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Karlina

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej

i adresu,  oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06 listopada 2009 roku.

Jednocześnie na zasadzie art.39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz.1227 ) obwieszczenie niniejsze stanowi podanie do publicznej wiadomości projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

         Zgodnie z art.54 ust.3 w związku z art.40 cytowanej wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 roku uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone na zasadach określonych w przepisach przywołanej ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym wskazanych w niniejszym obwieszczeniu.

                                                                                                                                     

 

Burmistrz Karlina