o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                    Karlino, dnia 11 sierpnia 2009 r.

 

 GP 7331-120-06/08

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o. w Białogardzie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

- budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanych w Karlinie  w ulicach: Nadbrzeżnej, Dworcowej, Koszalińskiej od nr 85a do 97, na dz. nr 31/18, 31/11, 31/23, 31/15, 31/13, 31/8, 31/6, 31/7, 31/10, 34/24, 34/7, 34/25, 34/26, 34/27, 34/28, 34/29, 34/30, 34/18, 34/3, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/19, 34/8, 34/9, 34/16, 34/17, 34/12, 34/11, 35/2, 35/1, 33/6, 33/11, 33/10, 33/23, 33/7, obręb 003 Karlino, dz. nr 52/14, 52/4, 52/3, 52/5, 54/9, 54/10, 54/11, 54/8, 7, 40 obręb nr 005 Karlino. Przepompownia ścieków będzie zlokalizowana na działce nr 40 obr. 5 m Karlino.

- budowie kanalizacji grawitacyjnej zlokalizowanej w Karlinie w ulicach Koszalińskiej od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego, na dz. nr 590, 223/10, 222/3, 222/2, 221/2, 221/3, 220/3, 220/2, 219/3, 219/2, 223/6, 21/2.

Zmiana decyzji polega na objęciu decyzją dz. nr 250 obr. 005 Karlino i dz. nr 31/12 obr. 003 Karlino.

 

Inwestor:       Regionalne Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o.

                        ul. Ustronie Miejskie 1

                       78-200 Białogard

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino