o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                                                                                        

Karlino, 28 kwietnia 2009 r.

 

 GP 7331-32-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

przebudowie napowietrznej linii elektrycznej 0,4 kV w ulicach Spokojnej, Sawickiej, Jaworskiej i Kościuszki w Karlinie na linię kablową wraz z przyłączami, zlokalizowanej w Karlinie na dz. nr 19/41, 14/5, 14/6, 14/7, 14/2, 14/10, 14/9, 14/8, 19/31 obr. 004 Karlino.

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino