o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                                                                                            

Karlino, 05 maja 2009 r.

 

 GP 7331-34-02/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez G.EN. GAZ ENERGIA S.A.w Poznaniu, za pośrednictwem pełnomocnika- Pani Moniki Ratajczak- GAZ BUDOWA Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 2, 78-230 Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

budowie przyłącza gazu SV/c z rur PE de 63

 

lokalizacja: dz. nr 234/6, 235, 240 obr. 004 Karlino

 

Inwestor: G.EN. GAZ ENERGIA S.A., ul. Obornicka 235, 60-650 Poznań

 

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

 

 Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino