o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                                        

  Karlino, 03 marca 2009 r. 

 GP 7331-18/09

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

               Zgodnie z art. 61 i 91 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino,

ZAWIADAMIAM  

budowie linii kablowej wraz ze złączem oraz latarniami oświetleniowymi na dz. nr 24/18 obr. Syrkowice, gm. Karlino

 

Inwestor: Gmina Karlino

 

 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 7 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.
Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  3. Sołtys Sołectwa Syrkowice, z prośbą o zamieszczenie obwieszczenia w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Syrkowice na okres 7 dni