o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

 

 

 

Karlino, 05.03. 2009 r.

GP 7320-I-03/09

 

 

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu               i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Karlinie Uchwały Nr XXXI/304/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karlino, w granicach administracyjnych gminy.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Wnioski dotyczące zmiany studium należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia

w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino

Waldemar Miśko

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu………………………

Zdjęto z tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu………………………………