o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 003 Karlino.

 

 

 

Karlino, 05.03. 2009 r.

GP 7320-II-02/09

 

  

OBWIESZCZENIE

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 003 Karlino.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Karlinie Uchwały Nr XXXI/303/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 003 Karlino.

Przedmiotem uchwały jest zmiana ustalonej maksymalnej wielkości nowo wydzielonych działek budowlanych.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino

Waldemar Miśko

  

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu 09.03.2009 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń UMiG Karlino w dniu………………………………