o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

 

 

 

                                                                                            

Karlino, 11 maja 2009 r.

 

GP 7331-32-04/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu                                      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717) na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino,

 

ZAWIADAMIAM

 

o wydaniu decyzji kończącej postępowanie administracyjne w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

likwidacji – demontażu napowietrznej linii elektrycznej 0,4 kV i budowie energetycznej linii kablowej wraz z przyłączami w ulicach Spokojnej, Sawickiej, Jaworskiej i Kościuszki na terenie działek gruntu nr 19/41, 14/5, 14/6, 14/7, 14/2, 14/10, 14/9, 14/8, 19/31 w obrębie ewidencyjnym 004 w Karlinie.

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 
 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino