• wniosek na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym (składa inwestor gdy wykonawcą robót jest firma zewnętrzna)
    50 KB