o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

 

 

 

     Karlino 2010-04-06

 

GP. 7624/17-4/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c art. 38 oraz 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 17/2010 z dnia 06.04.2010 r. umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Karlino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

montażu i instalacji mikroturbiny wiatrowej typu VAWT wspomagającej zasilanie pompy ciepła dla budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zwartowo, położonego na działkach ewidencyjnych Nr 40 i 45, obręb Zwartowo, m. Zwartowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

Z treścią decyzji Nr 17/2010 z dnia 06.04.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

 

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Zwartowo.

2.        a/a