o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

 

 

 

     Karlino 2010-02-24

 

GP. 7624/4-6/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c, i art. 38  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

 

zawiadamiam

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 3/2010 z dnia 24.02.2010 r. umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Białogardzie przy ul. Ustronie Miejskie 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie sieci wodociągowej w miejscowości Daszewo na działkach: nr 76, 77, 78, 79, 80, 22/1 obręb Daszewo

 

 

 

 

 

.

 

Pouczenie

1.       Z treścią decyzji Nr 3/2010 z dnia 24.02.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu .

 

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Daszewo

2.        a/a