o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

 

 

 

 

     Karlino 2010-02-26

 

GP 7624/1-6/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c, art. 38 oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 4/2010 z dnia 26.02.2010 r. umarzającej postępowanie wszczęte na wniosek Gminy Karlino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

montażu pompy ciepła, budowie węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla projektowanego budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra zlokalizowanego na działce nr 10/33, obręb Kozia Góra.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Z treścią decyzji Nr 4/2010 z dnia 26.02.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

 

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, decyzję Nr 3/2010 z dnia 19.02.2010 r.  uważa się za doręczoną stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Kozia Góra.

2.        a/a