o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

 

     Karlino 2010-02-08

GP 7624/39-07//09/10

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c, art. 38 oraz art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)         

 

 

zawiadamiam strony postępowania

 

o wydaniu przez Burmistrza Karlina decyzji Nr 1/2010 z dnia 08.02.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a polegającego na:

 

przebudowie ulicy Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu, budową ścieżki rowerowej, ciągów pieszych, przebudową i rozbudową sieci elektrycznej, sieci kanalizacji deszczowej, budową przyłącza wodociągowego do fontanny, budową skweru miejskiego, budową komórek lokatorskich, wiaty śmietnikowej, wiaty na przystanku autobusowym oraz w miejscu postojowym dla rowerzystów, budową placu zabaw oraz kanalizacji teletechnicznej na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów: nr 136, 142/1, 251, 250, 232, 231, 230, 229/1, 229/2, 228, 227, 226/1, 226/2, 225, 224, 220, 223, 215, 129, 131, 121, 122/2 w obrębie 005 miasta Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Z treścią decyzji Nr 1/2010 z dnia 08.02.2010 r.  można zapoznać się w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15) w godzinach pracy urzędu.

.

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP, strona internetowa UM Karlino, tablica ogłoszeń UM Karlino

2.        a/a