o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                                                   Karlino 2010-05-14

 

 GP 7624/23-2/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM  STRONY POSTĘPOWANIA

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW wraz z niezbędną towarzyszącą infrastrukturą techniczną

 

Inwestor:                   Energetyka Cieplna Spółka z o.o., ul. Pełki 6, 78-230 Karlino

(Wnioskodawca)     

                     

Lokalizacja: dz. ewid. Nr 2, 7, 6/4, 6/3 obręb 006 Karlino; Nr 5/1, 7/8, 7/10, 7/13, 7/18, 2/13, 4/13, 1, 4/6, 4/7, 4/11, 4/9, 4/12 obręb 007 Karlino; 1/11, 29/1, 31/2 obręb 008 Karlino

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenia

 

1.       W terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia lub podania go do publicznej wiadomości istnieje możliwość składania uwag i wniosków – w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) oraz możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy. Osoby zainteresowane uwagi i wnioski mogą składać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Karlinie, pokój nr 16 (tel. 94 311-95-15). Wydział ten udziela też wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie.

2.       Po upływie  14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przez obwieszczenie, niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino

2.        a/a