o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                                                   Karlino 2010-05-24

 

 GP 7624/24-2/10

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Karlino w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie napowietrznych linii energetycznych 0,4 kV i 15 kV przechodzących przez działki ewidencyjne nr 1/1 obręb 001 Karlino, nr: 1, 2, 3 i 41 obręb 003 Karlino, nr: 299/1, 300, 301/1, 301/2, 301/5, 301/6, 301/7 i 303 obręb Daszewo

 

Inwestor:                   Gmina Karlino, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino

                           

Lokalizacja:              dz. ewid. nr 1/1 obręb 001 Karlino, nr: 1, 2, 3 i 41 obręb 003 Karlino, nr: 299/1, 300, 301/1, 301/2, 301/5, 301/6, 301/7 i 303 obręb Daszewo

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina.

 

 

 

Pouczenie

Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości - w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pok. 16,  tel. 3119515. W Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina można zapoznać się także z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: BIP UM Karlino, tablice ogłoszeń w miejscowościach: UM Karlino, Daszewo

2.        a/a