o wszczęciu postępowania w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                                                   Karlino 2010-01-11

 

 GP. 7624/54-08/08/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

 

o wszczęciu postępowania w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a, b i c  oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) na wniosek Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard

 

 

 

ZAWIADAMIAM

 

 

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprostowania ostatecznej decyzji Burmistrza Karlina Nr 22/2009 z dnia 20.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków  oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanych w Karlinie w ulicach: Dworcowa, Nadbrzeżna, Koszalińska od nr 85a do 97, budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zlokalizowanej w Karlinie na terenie działek przy ulicy Koszalińskiej od nr 59 do 67 i Wojska Polskiego, zlokalizowanego w mieście Karlino, ulice: Dworcowa, Nadbrzeżna (od istniejącej przepompowni ścieków do nowoprojektowanej przepompowni ścieków zlokalizowanej za wiaduktem kolejowym), Koszalińska od nr 85a do nr 97, Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego.

Inwestycja przebiega przez następujące działki:

Karlino ulice: Nadbrzeżna, Dworcowa, Koszalińska od nr 85a  do 97;

Obręb 003 m. Karlino, działki nr: 31/18, 31/11, 31/23, 31/15, 31/13, 31/8, 31/6, 31/7, 31/10, 34/24, 34/7, 34/25, 34/26, 34/27, 24/28, 34/29, 34/30, 34/18, 34/3, 34/20, 34/21, 34/22, 34/23, 34/19, 34/8, 34/9, 34/16, 34/17, 34/12, 34/11, 35/2, 35/1, 33/6, 33/11, 33/10, 33/23, 33/7;

Obręb nr 005 Karlino, działki nr: 52/1, 52/4, 52/3, 52/5, 54/9, 54/10, 54/11, 54/8, 7, 40;

Pompownia ścieków będzie zlokalizowana na działce nr 40 obr. 5 m. Karlino.

Karlino ulice: Koszalińska od nr 59 do nr 67 i Wojska Polskiego;

Obręb nr 004 Karlino, działki nr: 590, 223/10, 222/3, 222/2, 221/2, 221/3, 220/3, 220/2, 219/3, 219/2, 223/6, 21/2.

 

Organem właściwym do sprostowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Karlina.

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

1.       Uwagi i wnioski w powyższej sprawie można składać w sposób określony w art. 34 i 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) – w terminie 21 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości - w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina, Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, pok. 16,  tel. 3119515.

W Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Karlina można zapoznać się także z dokumentacją przedmiotowej sprawy.

 

2.       Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

 

 

Sposób publikacji:

1.        Podano do publicznej wiadomości: w BIP UM Karlino oraz na tablicy ogłoszeń  UM Karlino

2.        a/a