o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                                               Karlino, 07.06.2009 r.

 

 GP 7624/28 – 1/09

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c ustawy z dnia

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6,

78 – 230 Karlino.

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego nabudowie dróg dojazdowych do kompleksu garaży od ulicy słonecznej w Karlinie, na dz. Nr 47/132, 40, 41/1, 41/2, 271, 47/45, 47/73, 47/72, 47/37, 47/22, 46/3, 46/6, 46/7, 48/3, 64, 46/5, 47/14, 47/27, 47/12, 47/11, 47/40, 47/39, 47/6, 65, 55, 54, 53/2, 52, 50, 47/141, obręb ewidencyjny 004 Karlino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

Do wiadomości:

  1. a/a
  2. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Karlinie
  3. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie