o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                              Karlino, 30.09.2009 r.

 

 GP 7624/36/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Karlina

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

            Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt.10 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, po otrzymaniu wniosku Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, Karlino

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi powiatowej nr 1199Z- ulica Wojska Polskiego w Karlinie (dz. nr 21/2 w obr. 004), zakres prac obejmuje:

- wymianę krawężników betonowych,

- wyprofilowanie i ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej,

- wykonaniu odwodnienia powierzchniowego do istniejącej kanalizacji deszczowej,

- usunięcie ewentualnych kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym;

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard

Pełnomocnik: Zakład Projektowania i Nadzoru Budowlanego „WIE-MAR” Sp. c., Wiesław Grzywacki, Marian Jankowiak, Edyta Grzywacka- Wziątek, ul. Wojska Polskiego 62/2, 78-200 Białogard

 

 


Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16, tel. 3119515.

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie