o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

                                                                                               Karlino, 05.01.2009 r.

 

 GP 7624/16/09

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Gminę Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230

 

 

ZAWIADAMIAM

 

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na remoncie                            i termomodernizacji budynku Karlińskiego Ośrodka Kultury wraz z przebudową wewnętrznych instalacji w budynku na terenie działki gruntu nr 174 w obrębie ewidencyjnym 005 Karlino ,  gmina Karlino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje na temat postępowania można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515.

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Karlino
  2. strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Karlino