o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

 

 

                                                                                               

Karlino, 31.08.2009 r.

 

 GP 7624/30-05/09

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071), art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.– ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 ) z późniejszymi zmianami, na podstawie wniosku złożonego przez Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Szczecinie,

 

ZAWIADAMIAM

 

o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: Gospodarstwo Rolne Pobłocie Wielkie- modernizacja urządzeń szczegółowych, zlokalizowanych na dz. nr 16/6, 16/8, 25, 27, 34/11, 38 i 29 w obr. Pobłocie Wielkie. 

Uwagi i wnioski w niniejszej sprawie można składać w Referacie Gospodarki  Przestrzennej i Ochrony Środowiska w tut. Urzędzie, pok. 16 tel. 3119515 w godzinach pracy urzędu w terminie 14 dni po upływie terminu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

Do wiadomości:

  1. tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie.
  2. strona internetowa Urzędu Miejskiego w Karlinie.