D E C Y Z J A Nr 32/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

 

 

     Karlino,22 kwietnia 2009 r.

                       

 

GP 7624/19-05/09

 

D E C Y Z J A  Nr  32/2009

o   środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie,

 

orzekam

 1. Realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni we wsi Karlinko, na dz. nr 629/1, 628/18, 630/18, 630/17, 630/8, 630/11, 630/12, 630/13, 630/14, 630/10, 630/9, 630/15, 630/19, 630/5, 630/4, 630/3, 630/20, 630/2, 629/3, 628/16, 628/17, 628/6, 628/19, 628/20, 628/22, 628/21, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/23, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28 obręb ewidencyjny Daszewo i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 2. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

 

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni.

Inwestycja zlokalizowana będzie we wsi Karlinko, na dz. nr 629/1, 628/18, 630/18, 630/17, 630/8, 630/11, 630/12, 630/13, 630/14, 630/10, 630/9, 630/15, 630/19, 630/5, 630/4, 630/3, 630/20, 630/2, 629/3, 628/16, 628/17, 628/6, 628/19, 628/20, 628/22, 628/21, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/23, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28 obręb ewidencyjny Daszewo.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie objętym inwestycja lub przekazać na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy Karlino,
 • w czasie budowy utrzymać wykopy w stanie bez wody stojącej,
 • zabrania się zabijania zwierząt, które dostaną się do wykopów,

·       należyuzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone,

 • wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) ,
 • negatywny wpływ etapu budowy na otoczenia inwestycji spowodowany wywołany hałasem i pyleniem należy maksymalnie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, właściwą organizacje robót oraz prowadzenie robót jedynie w porze dziennej,
 • wszelkie pojazdy oraz urządzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji  należy utrzymywać w należytym stanie technicznym w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,
 • w celu minimalizacji strat w roślinności okrywowej przed rozpoczęciem prac budowlanych  należy zdjąć górną warstwę gleby wraz z roślinnością glebową,
  a następnie po zakończeniu prac ziemnych roślinność okrywową odtworzyć,
 • w celu ochrony zieleni wysokiej i krzewów:

a.    zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew i krzewów materiał budowlanych,

b.   prace ziemne w okolicach drzew należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz koron,

c.    zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczyni się do zmiany poziomu gruntu przy pniach w szczególności podsypywania drzew gruzem, ziemia i odpadami,

d.   zabrania się zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew i krzewów,

e.    drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie, w razie potrzeby należy chronić także korony,

·         po zakończeniu prac ziemnych usunąć z wykopów wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zagęścić grunt do warunków pierwotnych,

·         po zakończeniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
  w projekcie budowlanym.

·         na etapie projektu budowlanego należy sporządzić rzeczywisty bilans odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, na jego podstawie należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy (na 30 dni przed rozpoczęciem robót) i eksploatacji,

·         w przypadku zajmowania terenów zielonych pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

·         w przypadku konieczności usunięcia roślinności wysokiej – drzew i krzewów mogących przeszkadzać w realizacji inwestycji należy na ich wycięcie uzyskać zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).

 

4.               Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy.

5.               Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania  na środowisko:

Nie dotyczy.

6.               Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

7.               Nałożenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej:

                Nie dotyczy.

Niniejsza decyzja ważna jest przez cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

Wniosek złożony przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni we wsi Karlinko, na dz. nr 629/1, 628/18, 630/18, 630/17, 630/8, 630/11, 630/12, 630/13, 630/14, 630/10, 630/9, 630/15, 630/19, 630/5, 630/4, 630/3, 630/20, 630/2, 629/3, 628/16, 628/17, 628/6, 628/19, 628/20, 628/22, 628/21, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/23, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28 obręb ewidencyjny Daszewo, wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 16.03.2009 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

·       kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się po za obszarami Natura 2000.

W dniu 12.11.2008 r. pismem Nr GP 7624/46-03/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Pismem z dnia 16.03.2009 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 64, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Białogardzie oraz Starosty Białogardzkiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 19.03.2009 r. Starosta Białogardzki postanowieniem BOŚ.7633-12/09 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia

31.03.2009 r., znak PS-N-NZ-4010-16/09 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573

z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji

o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Starosty Białogardzkiego

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Burmistrz Miasta

i Gminy Karlino postanowieniem z dnia 03.04.2009 r. znak GP 7624/19-03/09 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków oraz zasileniem energetycznym do tej przepompowni we wsi Karlinko, na dz. nr 629/1, 628/18, 630/18, 630/17, 630/8, 630/11, 630/12, 630/13, 630/14, 630/10, 630/9, 630/15, 630/19, 630/5, 630/4, 630/3, 630/20, 630/2, 629/3, 628/16, 628/17, 628/6, 628/19, 628/20, 628/22, 628/21, 628/7, 628/8, 628/9, 628/10, 628/11, 628/12, 628/13, 628/14, 628/23, 628/24, 628/25, 628/26, 628/27, 628/28 obręb ewidencyjny Daszewo.

W dniu 03.04.2009 r. pismem Nr GP 7624/19-04/09 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino wobec powyższego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia (warunki te zostały wymienione w pkt. II niniejszej decyzji).

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku

o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu

o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.