34/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Karlino, dnia 23.04.2009 r.

 

 

GP 7624/03-05/09

 

 

 

Decyzja Nr 34/2009

Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

Na podstawie art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 t. j. ze zm.) oraz art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w związku z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.01.2009 r. Gminy Karlino, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie”

 

na działkach o nr. ewidencyjnych:

3 obręb 003 Karlino, 30/4 obręb 003 Karlino, 41 obręb 003 Karlino, 249/1 obręb 005 Karlino, 303 obręb Daszewo,

 

orzeka się

o umorzeniu postępowania administracyjnego

 

 

 

Uzasadnienie

Gmina Karlino, siedziba: ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, w dniu 30.01.2009 r. złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 163 w Karlinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino działając na podstawie art. 61 ust. 2 oraz art. 75 ust. 1   pkt. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) – zwanej dalej: ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku,  wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, równocześnie zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, zwrócił się pismami z dnia 16 lutego 2009 r. do Starosty Białogardzkiego wykonującego zgodnie z art. 156 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie z wnioskiem o sporządzenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Zarówno Starosta Białogardzki, pismem z dnia 25 lutego 2009 r. znak: BOŚ.7663-8/09, jak również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie, pismem z dnia 3 marca 2009 r. znak: PS-N-NZ-4010-11/09, orzekli o braku wymagalności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, uzasadniając swoje stanowiska brakiem ujęcia inwestycji o charakterystyce określonej we wniosku w zakresie normowanym przez     § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.  

W związku z powyższym, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino, dokonując w związku § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów wskazanego wyżej, analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia raportu, działając na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, postanowieniem z dnia 10 marca 2009 r. znak: GP 7624/03-04/09 orzekł brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia, mając w szczególności na względzie to, że zarówno rodzaj jak i zakres przedsięwzięcia nie niesie za sobą ryzyka negatywnego wpływu na środowisko.

W wyniku dokonania oceny powyżej wskazanych ustaleń dotyczących stanu faktycznego oraz prawnego sprawy ustalono, że zakres przedmiotowy przedsięwzięcia wskazanego we wniosku nie kwalifikuje go jako wymagającego uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Brak elementu w stosunku administracyjno-prawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek  strony. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kpa.

W trakcie postępowania w sprawie, do publicznej wiadomości podano informację o wszczęciu postępowania oraz postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Karlino o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. 

Do treści wniosku, wezwania i postanowienia nie zgłoszono żadnych protestów, zastrzeżeń ani uwag.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji    

 

 

 

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

 

 

 

 

 

 

 

 

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

 

 

Otrzymują:

 

  1. Urząd Miasta i Gminy Karlino, ul. Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 kpa.