33/2009

 

 

 

 

 

     Karlino,22 kwietnia 2009 r.

                       

 

GP 7624/20-05/09

 

D E C Y Z J A  Nr  33/2009

o   środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), a także § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie,

 

orzekam

 1. Realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej
  w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino na dz. o numerach ewidencyjnych 9/4, 10/2, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/23, 11/25, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 15/4, 15/6, 15/7, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/3, 21/4, 22, 30/1, 33, 34/1, 35, 38 obręb Mierzyn
  i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 1. Określam warunki realizacji przedsięwzięcia:

 

 

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową- budowę sieci wodociągowej.

Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino na dz. o numerach ewidencyjnych 9/4, 10/2, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/23, 11/25, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 15/4, 15/6, 15/7, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/3, 21/4, 22, 30/1, 33, 34/1, 35, 38 obręb Mierzyn.

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie objętym inwestycja lub przekazać na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy Karlino,
 • w czasie budowy utrzymać wykopy w stanie bez wody stojącej,
 • zabrania się zabijania zwierząt, które dostaną się do wykopów,

·       należyuzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone,

 • wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) ,
 • negatywny wpływ etapu budowy na otoczenia inwestycji spowodowany wywołany hałasem i pyleniem należy maksymalnie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, właściwą organizacje robót oraz prowadzenie robót jedynie w porze dziennej,
 • wszelkie pojazdy oraz urządzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji  należy utrzymywać w należytym stanie technicznym w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,
 • w celu minimalizacji strat w roślinności okrywowej przed rozpoczęciem prac budowlanych  należy zdjąć górną warstwę gleby wraz z roślinnością glebową,
  a następnie po zakończeniu prac ziemnych roślinność okrywową odtworzyć,
 • w celu ochrony zieleni wysokiej i krzewów:

a.    zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew i krzewów materiał budowlanych,

b.   prace ziemne w okolicach drzew należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz koron,

c.    zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczyni się do zmiany poziomu gruntu przy pniach w szczególności podsypywania drzew gruzem, ziemia i odpadami,

d.   zabrania się zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew i krzewów,

e.    drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie, w razie potrzeby należy chronić także korony,

·         po zakończeniu prac ziemnych usunąć z wykopów wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zagęścić grunt do warunków pierwotnych,

·         po zakończeniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
  w projekcie budowlanym.

·         na etapie projektu budowlanego należy sporządzić rzeczywisty bilans odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, na jego podstawie należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy (na 30 dni przed rozpoczęciem robót) i eksploatacji,

·         w przypadku zajmowania terenów zielonych pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

·         w przypadku konieczności usunięcia roślinności wysokiej – drzew i krzewów mogących przeszkadzać w realizacji inwestycji należy na ich wycięcie uzyskać zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.

z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).

 

4.               Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy.

5.               Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania  na środowisko:

Nie dotyczy.

6.               Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

7.               Nałożenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej:

                Nie dotyczy.

Niniejsza decyzja ważna jest przez cztery lata od dnia, w którym stała się ostateczna.

 

UZASADNIENIE

 

Wniosek złożony przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy

ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino na dz. o numerach ewidencyjnych 9/4, 10/2, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/23, 11/25, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 15/4, 15/6, 15/7, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/3, 21/4, 22, 30/1, 33, 34/1, 35, 38 obręb Mierzyn, wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 16.03.2009 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

·       Kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się po za obszarami Natura 2000.

W dniu 16.04.2009 r. pismem Nr GP 7624/20/09 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Pismem z dnia 16.03.2009 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 64, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Białogardzie oraz Starosty Białogardzkiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 19.03.2009 r. Starosta Białogardzki postanowieniem BOŚ.7633-13/09 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia

31.03.2009 r., znak PS-N-NZ-4010-17/09 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573

z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji

o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Starosty Białogardzkiego

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Burmistrz Miasta

i Gminy Karlino postanowieniem z dnia 03.04.2009 r. znak GP 7624/20-03/09 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  budowie sieci wodociągowej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino na dz. o numerach ewidencyjnych 9/4, 10/2, 10/5, 10/6, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/12, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 11/19, 11/20, 11/21, 11/23, 11/25, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18, 15/4, 15/6, 15/7, 16/1, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/8, 20/1, 20/3, 20/4, 20/5, 21/1, 21/3, 21/4, 22, 30/1, 33, 34/1, 35, 38 obręb Mierzyn.

W dniu 03.04.2009 r. pismem Nr GP 7624/20-04/09 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.). Obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino wobec powyższego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia (warunki te zostały wymienione w pkt. II niniejszej decyzji).

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku

o wydanie decyzji , o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1-13 ww. ustawy. Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 72 ust. 4 ww. ustawy, może ulec wydłużeniu

o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Załączniki:

1.      Charakterystyka i karta informacyjna  przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Grzegorz Włoch, Ekowodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-856 Koszalin z upoważnienia przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

2. UMiG Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino

3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard