23/2009

 

 

 

 

 

 

 

Karlino,20 lutego 2009 r.

 

 

GP 7624/53-08/08/09

 

D E C Y Z J A Nr 23/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15 lutego 2008 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) a także § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie

 

określam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową:sieć wodociągową, zlokalizowaną na terenie działek ewidencyjnych: obręb 003 m. Karlino, działki nr: 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie objętym inwestycja lub przekazać na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy Karlino,

 • w czasie budowy utrzymać wykopy w stanie bez wody stojącej,

 • zabrania się zabijania zwierząt, które dostaną się do wykopów,

 • należy uzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone,

 • wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) ,

 • negatywny wpływ etapu budowy na otoczenia inwestycji spowodowany wywołany hałasem i pyleniem należy maksymalnie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, właściwą organizacje robót oraz prowadzenie robót jedynie w porze dziennej,

 • wszelkie pojazdy oraz urządzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji należy utrzymywać w należytym stanie technicznym w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

 • w celu minimalizacji strat w roślinności okrywowej przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdjąć górną warstwę gleby wraz z roślinnością glebową,
  a następnie po zakończeniu prac ziemnych roślinność okrywową odtworzyć,

 • w celu ochrony zieleni wysokiej i krzewów:

        1. zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew i krzewów materiał budowlanych,

        2. prace ziemne w okolicach drzew należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz koron,

        3. zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczyni się do zmiany poziomu gruntu przy pniach w szczególności podsypywania drzew gruzem, ziemia i odpadami,

        4. zabrania się zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew i krzewów,

        5. drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie, w razie potrzeby należy chronić także korony,

         • po zakończeniu prac ziemnych usunąć z wykopów wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zagęścić grunt do warunków pierwotnych,

         • po zakończeniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
  w projekcie budowlanym.

  • na etapie projektu budowlanego należy sporządzić rzeczywisty bilans odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, na jego podstawie należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy (na 30 dni przed rozpoczęciem robót) i eksploatacji,

  • w przypadku zajmowania terenów zielonych pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

  • w przypadku konieczności usunięcia roślinności wysokiej – drzew i krzewów mogących przeszkadzać w realizacji inwestycji należy na ich wycięcie uzyskać zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
   z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych

w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

 

 

Nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

 1. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

 1. Nałożenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej:

Nie dotyczy.

 1. Warunki realizacji ww. przedsięwzięcia nałożone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, postanowieniem z dnia 09 stycznia 2009 r.:

- zostanie ograniczona wielkość wykopów i nasypów, które prowadzą do zmian naturalnego ukształtowania terenu,

- nie ulegnie zniszczeniu istniejące zadrzewienie, natomiast na usunięcie drzew kolidujących z inwestycją uzyska się zgodę organu właściwego do wydania zezwolenia na wycinkę,

- place składowe i drogi dojazdowe nie będą lokalizowane w obrębie zasięgu koron drzew,

- systemy korzeniowe i pnie drzew będą zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- gleba i humus będą gromadzone w osobnych hałdach, a po zakończeniu robót zostaną rozplantowane,

- emisja zanieczyszczeń pyłowo- gazowych będzie ograniczona wyłącznie do terenu budowy,

- trasa sieci wodociągowej będzie przebiegała w pasach drogowych lub w ich najbliższym sąsiedztwie, aby zminimalizować oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko w trakcie budowy,

- w przypadku kolizji z drogami asfaltowymi, zastosuje się metodę przecisku lub przewiertu w rurze ochronnej stalowej,

- wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną do czasu zakończenia budowy zostaną wyścielone materiałami izolacyjnymi,

- odpady powstające podczas budowy będą segregowane i przechowywane w odpowiednich pojemnikach zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnionych odbiorców, natomiast odpady niebezpieczne będą oddzielane i wywożone do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się utylizacją,

- stosowane będą takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które pozwolą chronić środowisko,

- prace będą prowadzić w sposób, który nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska gruntowego, szczególnie substancjami ropopochodnymi w trakcie prowadzenia robót.

 

UZASADNIENIE

Wniosek złożony przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino), wpłyną do tut. urzędu w dniu 24.10.2008 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 63a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

 • kanały odkrytych rurociągów, służących do przesyłania wody z wyłączeniem przyłączy doprowadzających wodę do budynków.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się częściowo w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk pn. „Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” (kod PLH 320022).

W dniu 03.11.2008 r. pismem Nr GP 7624/53-03/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pismem z dnia 03.11.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 2 i 3, ustawy z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 14.11.2008 r. Wojewoda Zachodniopomorski pismem K-SR-P-2/6650/216/08 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia

19.11.2008 r., znak PS-N-NZ-4010-60/08 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573

z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji

o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Wojewody Zachodniopomorskiego

i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Burmistrz Miasta

i Gminy Karlino postanowieniem z dnia 29.12.2008 r. znak GP 7624/53-04/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:  : budowie sieci wodociągowej, zlokalizowanego na odcinku od Karlina (w pobliżu skrzyżowania ulic Koszalińskiej i Kołobrzeskiej) do Daszewa (Stacja Uzdatniania Wody), na dz. nr 73/6, 73/3, 73/7, 71/2, 71/1, 72/1, 72/4, 72/7, 72/2, 72/5, 73/8, 80, 81, 219, 74, 220, 75/1, 221, 79, 78, 191, 22/1, 224, 227, 229, 230, 228, 231, 232, 222, 233, 223, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 262, 240, 241, 242, 243, 260/6, 266/1, 267, 268/2, 263, 456, 457/1, 457/2, 464, 466, 458, 467/1, 467/2, 459/1, 459/2, 460, 461/2, 468, 469, 461/1, 465, 470, 462, 471, 455, 452/1, 452/2, 453, 472, 473/8, 473/7, 473/6, 473/5, 473/4, 473/2, 473/10, 473/9, 474/3, 474/6, 474/4, 474/5, 310, 475, 571/5, 570, 589, 590/4, 590/7, 586/1, 588/1, 590/6, 587 (obręb Daszewo), dz. nr 1, 2, 3, 5, 8/4, 11, 15, 16, 13/1, 14/1, 14/2, 20/3, 20/4, 13/2, 20/5, 19/1, 21/1, 18/1, 17/1 (obręb 003 Karlino);

W dniu 29.12.2008 r. pismem Nr GP 7624/53-07/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z póź. zm.) pismem z dnia 29.12.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (przejmującego obowiązki Wojewody Zachodniopomorskiego zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. Nr 199, poz. 1227) z wnioskiem o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia

14.01.2009 r., znak PS-N-NZ-4020-11/09 uzgodnił bez uwag warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 09.01.2009 r. RDOŚ-32-WSTI-6650-12/09/kd uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia (warunki te zostały wymienione w pkt. 8 niniejszej decyzji).

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 46 ust. 4b z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku

o wydanie decyzji , o której mowa w art. 46 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 4b wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 46 ust. 4 c POŚ, może ulec wydłużeniu

o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust.3 POŚ

Otrzymują:

1. Grzegorz Włoch, Ekowodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-856 Koszalin z upoważnienia przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

2. UMiG Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino

3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard