20/2009

 

 

 

 

 

 

 

Karlino,19 lutego 2009 r.

 

 

GP 7624/19-08/08

 

D E C Y Z J A Nr 20/2009

o środowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 15 lutego 2008 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) a także § 3 ust. 1 pkt 63 i 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez: Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie

 

określam

 

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanej w Karlinie w ulicach: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowej i częściowo przy ul. Koszalińskiej, zlokalizowanego

w mieście Karlino, ulice: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowa i częściowo przy ul. Koszalińskiej.

 1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje inwestycję liniową:budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanej w miejscowości Karlino, na dz. nr 47/141, 122, 121/5, 121/6, 120/1, 120/2, 119/1, 119/2, 129, 132, 130, 131/2, 131/1, 127/3, 127/6, 127/2, 118, 117, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 10, 109, 108, 107, 47/28, 47/29, 47/30, 48/1, 48/2, 48/3, 102, 49, 106/1, 105/10, 105/13, 105/1, 105/11, 105/4, 105/5, 105/6, 105/7, 105/8, 105/9, 103/2, 103/1- obręb 004, 39/4, 39/3, 40/2, 37/1, 40/1, 37/7, 37/6, 37/8, 37/4, 37/3, 33/8, 33/9, 33/5, 33/24, 33/25, 33/6, 33/23, 33/10, 33/7, 34/17, 34/16, 34/19, 34/9, 34/12, 38/4, 38/3, 38/1, 33/3, 33/1, 34/4, 32/1.

 

 1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 • ziemię z wykopów należy zagospodarować na terenie objętym inwestycja lub przekazać na miejsce wskazane przez Urząd Miasta i Gminy Karlino,

 • w czasie budowy utrzymać wykopy w stanie bez wody stojącej,

 • zabrania się zabijania zwierząt, które dostaną się do wykopów,

 • należy uzyskać zezwolenie wojewody bądź ministra środowiska w przypadku konieczności zniszczenia stanowisk gatunków chronionych, jeśli w trakcie prac zostaną stwierdzone,

 • wszelkie odpady powstające na etapie realizacji inwestycji należy zagospodarować zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z póź. zm.) ,

 • negatywny wpływ etapu budowy na otoczenia inwestycji spowodowany wywołany hałasem i pyleniem należy maksymalnie ograniczyć poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP, właściwą organizacje robót oraz prowadzenie robót jedynie w porze dziennej,

 • wszelkie pojazdy oraz urządzenia mechaniczne wykorzystywane na etapie realizacji inwestycji należy utrzymywać w należytym stanie technicznym w celu uniknięcia zanieczyszczenia gleby, wód podziemnych oraz powierzchniowych substancjami ropopochodnymi,

 • w celu minimalizacji strat w roślinności okrywowej przed rozpoczęciem prac budowlanych należy zdjąć górną warstwę gleby wraz z roślinnością glebową,
  a następnie po zakończeniu prac ziemnych roślinność okrywową odtworzyć,

 • w celu ochrony zieleni wysokiej i krzewów:

        1. zabrania się magazynowania w obrębie korzeni i koron drzew i krzewów materiał budowlanych,

        2. prace ziemne w okolicach drzew należy prowadzić w sposób wykluczający uszkodzenie korzeni oraz koron,

        3. zabrania się takiego prowadzenia niwelacji terenu, która przyczyni się do zmiany poziomu gruntu przy pniach w szczególności podsypywania drzew gruzem, ziemia i odpadami,

        4. zabrania się zagęszczania gruntu w obrębie korzeni drzew i krzewów,

        5. drzewa w obrębie placu budowy winny mieć pnie oszalowane matami lub deskami, aby wykluczyć ich uszkodzenie, w razie potrzeby należy chronić także korony,

         • po zakończeniu prac ziemnych usunąć z wykopów wszelkie materiały i urządzenia używane w trakcie prowadzenia prac oraz zagęścić grunt do warunków pierwotnych,

         • po zakończeniu prac teren uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

 1. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
  w projekcie budowlanym.

  • na etapie projektu budowlanego należy sporządzić rzeczywisty bilans odpadów innych niż niebezpieczne i odpadów niebezpiecznych, na jego podstawie należy uregulować stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami w fazie budowy (na 30 dni przed rozpoczęciem robót) i eksploatacji,

  • w przypadku zajmowania terenów zielonych pod projektowaną inwestycję lub pas roboczy w projekcie budowlanym Inwestor winien przedstawić rozwiązania dotyczące odtworzenia tych terenów, w sposób gwarantujący kompensację przyrodniczą, prowadzącą do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie,

  • w przypadku konieczności usunięcia roślinności wysokiej – drzew i krzewów mogących przeszkadzać w realizacji inwestycji należy na ich wycięcie uzyskać zgodę zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
   z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z póź. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
  w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

Nie dotyczy.

 1. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Nie dotyczy.

 1. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy.

 1. Nałożenie obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej:

Nie dotyczy.

 

UZASADNIENIE

 

Wniosek złożony przez Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanej w Karlinie w ulicach: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowej i częściowo przy ul. Koszalińskiej, zlokalizowanego w mieście Karlino, ulice: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowa i częściowo przy ul. Koszalińskiej, wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 06.08.2008 r.

Zgodnie z § 3 ust.1 pkt. 72a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), ww. inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć:

 • kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych,

Dla terenu objętego wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Karlino nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem NATURA 2000 i jest poza zasięgiem oddziaływania na ten obszar.

W dniu 28.08.2008 r. pismem Nr GP 7624/19-03/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Pismem z dnia 28.08.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zgodnie z art. 51 ust. 3 pkt. 2 i 4, ustawy z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Starostwa Powiatowego w Białogardzie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego ewentualnego zakresu dla ww. przedsięwzięcia.

W dniu 17.10.2008 r. Starosta Białogardzki pismem BOŚ.7633-27/08 odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie opinią sanitarną z dnia

04.09.2008 r., znak PS-N-NZ-4010-29/08 odstąpił od obowiązku o konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Na postawie § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573

z póź. zm.) dokonano analizy przedsięwzięcia pod kątem potrzeby sporządzenia „raportu”. Uwzględniając rodzaj i zakres inwestycji wynikający z wniosku inwestora i informacji

o planowanym przedsięwzięciu oraz opinie Starosty Powiatu Białogardzkiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie, Burmistrz Miasta i Gminy Karlino postanowieniem z dnia 02.09.2008 r. znak GP 7624/19-04/08 odstąpił od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz

z przepompownią ścieków oraz zasilaniem energetycznym do tej przepompowni, zlokalizowanej w Karlinie w ulicach: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowej i częściowo przy ul. Koszalińskiej, zlokalizowanego w mieście Karlino, ulice: Moniuszki, B. Chrobrego, Ogrodowa i częściowo przy ul. Koszalińskiej.

W dniu 02.09.2008 r. pismem Nr GP 7624/19-07/08 Urząd Miasta i Gminy zawiadomił strony postępowania o odstąpieniu od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu

o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla omawianej inwestycji poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 z póź. zm.) pismem z dnia 02.10.2008 r. Urząd Miasta i Gminy Karlino wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białogardzie oraz Starosty Powiatu Białogardzkiego z wnioskiem

o uzgodnienie ww. przedsięwzięcia.

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie postanowieniem z dnia

09.10.2008 r., znak PS-N-NZ-4020-29/08 uzgodnił bez uwag warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Starosta Białogardzki postanowieniem z dnia 09.10.2008 r. BOŚ.7633-27-1/08 uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

 

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 46 ust. 4b z dnia 15 lutego 2008 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku

o wydanie decyzji , o której mowa w art. 46 ust. 4 ww. ustawy. Zgodnie z art. 46 ust. 4b wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat, od dnia

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Wskazany powyżej termin, zgodnie z art. 46 ust. 4 c POŚ, może ulec wydłużeniu

o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 56 ust.3 POŚ

Otrzymują:

1. Grzegorz Włoch, Ekowodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-856 Koszalin z upoważnienia przedsiębiorstwa Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Ustronie Miejskie 1, 78- 200 Białogard

2. UMiG Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino

3. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul Ustronie Miejskie 1, 78-200 Białogard