19/2009

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Karlino, dnia  09 stycznia 2009 r.

           

GP 7624/46-06/08

DECYZJA Nr 19/2009

 

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), art. 46 ust. 1 pkt 1,

art. 46a ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 1b ustawy z dnia 15 lutego 2008 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150) a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. NR 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino,

 

ORZEKAM:

Umorzyć postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na  „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

 

UZASADNIENIE

W dniu 14.10.2008 r. do Urzędu Miasta i Gminy Karlino wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, wymienionego we wstępnie do niniejszej decyzji.

Wnioskodawca załączył:

  1. Informację o przedsięwzięciu zgodną z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska,
  2. Mapę ewidencyjną w skali 1: 1000.

Ponieważ podczas wstępnego zapoznania się z wnioskiem ustalono, że przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko, w dniu 14.10.2008r. Urząd Miasta i Gminy Karlino zwrócił się o opinie w sprawie konieczności sporządzenia dla tego przedsięwzięcia raportu oddziaływania na środowisko i jego ewentualnego zakresu w trybie art. 51 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150).

Starostwo Powiatowe w Białogardzie w dniu 28.10.2008r. pismem Nr BOŚ.7633-55/08 przedstawiło opinie, że planowane przedsięwzięcie nie zostało ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 30.10.2008 r. pismem PS-N-NZ-4010-54/08 przedstawił opinię, że planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko według ww. rozporządzenia Rady Ministrów.

Ponownie na wniosek Gminy Karlino Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 28.11.2008 r. pismem PS-N-NZ-4010-65/08 przedstawił opinię, że planowane przedsięwzięcie nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko według ww. rozporządzenia Rady Ministrów.     

   Burmistrz Miasta i Gminy Karlino w dniu 06.12.2008 r. pismem nr GP 7624/46-04/08 wydał postanowienie w którym odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ”

    Starostwo Powiatowe w Białogardzie w dniu 22.12.2008r. pismem BOŚ.7633-55-1/07 przedstawiło postanowienie uzgadniające pozytywnie planowane przedsięwzięcie.

     Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie w dniu 09.12.2008r. pismem PS-N-NZ-4020-55/08 przedstawił postanowienie uzgadniające pozytywnie planowane przedsięwzięcie.

Z wyżej wymienionych opinii wynika, że dla rozpatrywanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ww. inwestycja zgodnie z Dyrektywą Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko- 85/337/EWG, znajduje się w Załączniku II pkt. 10b- przedsięwzięcia inwestycyjne na obszarach miejskich, tj. podlegających ocenie wpływu na środowisko. Zgodnie z prawem polskim w tym obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), inwestycja polegająca na „Przebudowie ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie. ” , nie oddziałowywuje na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego do tutejszego Urzędu nie wnoszono uwag

i wniosków do zebranych dokumentów i celu planowanej inwestycji.

 

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.