13/2009

 

 

 

 

 

     Karlino,14 stycznia 2009 r.

 

GP 7624/02/08

DECYZJA Nr 13/2009

Na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Burmistrz Miasta i Gminy Karlino po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: remoncie i termomodernizacji budynku Przedszkola wraz z przebudową wewnętrznych instalacji w budynku na terenie działki gruntu nr 121/4 w obrębie ewidencyjnym 004 przy ul. Moniuszki,  gmina Karlino.

ORZEKA

Umorzyć postępowanie administracyjne

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie i termomodernizacji budynku Przedszkola wraz z przebudową wewnętrznych instalacji w budynku na terenie działki gruntu nr 121/4 w obrębie ewidencyjnym 004 przy ul. Moniuszki,  gmina Karlino.

UZASADNIENIE

Gmina Karlino, siedziba: ul. Plac Jana Pawła II 6, 78-230 Karlino, wystąpiła z wnioskiem z dnia 05.01.2009 r. wystąpił do tut. Organu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na remoncie i termomodernizacji budynku Przedszkola wraz z przebudową wewnętrznych instalacji w budynku na terenie działki gruntu nr 121/4 w obrębie ewidencyjnym 004 przy ul. Moniuszki,  gmina Karlino.

            Do podania Wnioskodawca załączył poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy zasadniczej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z terenem działek sąsiednich, wypis z ewidencji gruntów oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Stosownie do brzmienia art. 75 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organem właściwym do rozpoznania sprawy jest Burmistrz Miasta i Gminy Karlino.

W toku postępowania, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych

z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami) stwierdzono, że planowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogący znacząco oddziaływać na środowisko.

Po analizie zmian, które inwestor zamierza wprowadzić w planowanej inwestycji, polegających na wykonaniu prac remontowych, bez wzrostu zapotrzebowania na surowce, materiały i energię w fazie realizacji, nie znaleziono przesłanek do zastosowania w odniesieniu do przedmiotowego zadania inwestycyjnego, procedury postępowania określonej w art. 59 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r.- o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Brak elementu w stosunku administracyjno prawnym w postaci przepisu nakazującego rozstrzygnięcie o żądaniu strony poprzez wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia inwestycyjnego przesądza o bezprzedmiotowości postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek  strony. Bezprzedmiotowość postępowania skutkuje wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w myśl art. 105 § 1 kpa.

Wobec powyższego orzekam jak w sentencji.

 

 

 

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino

w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Otrzymują:

  1. Urząd Miasta i Gminy Karlino, ul. Plac Jana Pawła II 6, 78- 230 Karlino
  2. strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA